Opłaty

Wszystkie koszty, które związane są z podpisywaną umową pożyczki są bardzo jasno przedstawione jeszcze zanim umowa zostanie zawarta. Wszystko odbywa się na podstawie zrozumiałego przykładu i ustalane jest w zgodzie z obowiązującym na terenie naszego kraju prawem. Chodzi przede wszystkim o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Dodatkowe koszty, które wynikają z zawarcia umowy o pożyczkę, mogą pojawić się dopiero w momencie, kiedy pożyczka nie będzie spłacana w sposób terminowy.

Całkowity koszt pożyczki

Pod terminem tym kryją się wszystkie koszty, które ponieść trzeba w związku z decyzją o podpisaniu umowy pożyczki. Zalicza się do nich:

  • odsetki, opłaty, prowizje, podatki, a także marże;
  • wszelkie koszty usług dodatkowych, jeśli ich poniesienie jest niezbędne do tego, aby pożyczka mogła być udzielona. Chodzi tu między innymi o koszty ubezpieczenia.

Jeszcze zanim umowa zostanie zawarta obowiązkiem pożyczkodawcy jest dokładne i wyczerpujące wskazanie całkowitych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki.

Całkowita kwota pożyczki

Terminem tym określa się sumę wszystkich środków pieniężnych, które przez pożyczkodawcę zostały wskazane w umowie o pożyczkę.

Całkowita kwota do zapłaty

Tym terminem oznacza się sumę całkowitego kosztu pożyczki, a także całkowitej kwoty pożyczki.

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa

Termin ten oznacza określony w sposób procentowy całkowity koszt pożyczki, który uwzględnia wszystkie koszty, a więc odsetki, prowizje i inne opłaty, a które to pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić. RRSO wyraża się w skali jednego roku i zawsze określa się go według wytycznych wynikających z ustawy dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Koszty odstąpienia od umowy oraz wcześniejszej spłaty pożyczki

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia umowy pożyczki bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni od daty podpisania dokumenty. Można to zrobić, wypełniając, a następnie przesyłając na podany przez pożyczkodawcę adres oświadczenie zgodne ze wzorem, który dostarczył pożyczkodawca. Konieczny jest również zwrot pożyczonej kwoty. Musi to odbyć się zgodnie z zasadami regulaminu ustalonego przez pożyczkodawcę.

Można również wcześniej spłacić część, a nawet całość pożyczki. Spłacając całość, całkowity koszt pożyczki zostanie pomniejszony o koszty dotyczące okresu, o który czas kredytowania się skrócił. Stanie się tak nawet wtedy, kiedy koszta zostały poniesione jeszcze przed spłatą. W przypadku spłaty części zobowiązania, koszt pożyczki obniża się stosownie do wysokości spłaconej należności.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

Na ogół uzależnione jest od decyzji pożyczkobiorcy. Związane jest jednak zawsze z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty. Jej wysokość jest różna i zależy od pożyczkodawcy. Informację o wysokości opłat związanych z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki pożyczkodawca dostarcza jeszcze zanim umowa zostanie podpisana. Dobrze jest przed złożeniem podpisu na umowie dokładnie dowiedzieć się jakie są zasady przedłużenia terminu spłaty zobowiązania.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki może być różne. Najczęściej waha się od pięciu do nawet sześćdziesięciu dni.

Niespłacenie pożyczki

Jeżeli zobowiązania nie będą regulowane w terminie, pożyczkodawca ma prawo prowadzić czynności upominawcze oraz windykacyjne. Ich kosztami zostaje obciążony pożyczkobiorca. Jeżeli konieczne będzie dochodzenie swoich należności przez pożyczkodawcę na drodze postępowania sądowego, pożyczkobiorca może zostać obciążony jego kosztami. Każdy dzień opóźnienia to również karne odsetki.